TBMK – Những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành đoàn thể của huyện Tam Dương quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ và có hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương.


Phong trào “Toàn dân toàn đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” luôn được cấp ủy, chính quyền huyện quan tâm và nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhân dân.

Hàng năm, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của các địa phương đều đã xây dựng kế hoạch cụ thể để chỉ đạo, triển khai thực hiện, tổ chức tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến đông đảo các tầng lớp nhân dân.

THỜI BÁO MÊKONG
Nhà văn hóa thôn Hóc, xã Hoàng Đan (Tam Dương) hoạt động có hiệu quả, góp phần thúc đẩy phong trào thể dục, thể thao của nhân dân.

Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở đã phát động nhiều phong trào thi đua, phấn đấu xây dựng gia đình văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa; tổ dân phố văn hóa; vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng…

Qua bình xét, toàn huyện có trên 80% GĐVH, 100% tổ dân phố văn hóa. Việc thực hiện hương ước thôn, tổ dân phố, làng văn hóa đã phát huy tốt vai trò tự quản, ý thức chủ động, tích cực của cộng đồng. Nhiều phong tục, tập quán tốt đẹp, các giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ, bảo tồn, phát huy; quan hệ gia đình, hàng xóm ngày càng được gắn bó, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương được giữ vững.

Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ trên địa bàn huyện có những chuyển biến rõ nét, dần đi vào nền nếp, tổ chức theo nếp sống mới, đơn giản song vẫn đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, góp phần giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Đặc biệt, những hủ tục như thách cưới, đón dâu hai lần, tảo hôn… hầu như không còn xảy ra. Nhiều đám cưới được tổ chức theo hình thức tiệc trà, hạn chế nhiều trong việc tiếp thuốc lá. Việc sử dụng lễ viếng bằng vòng hoa, bức trướng trong đám tang đã giảm nhiều. Các gia đình có ngưòi mất đã không tổ chức ăn uống linh đình trong lễ tang mà chỉ tổ chức ăn uống trong gia đình, dòng họ. Những kết quả này đã tác động, tích cực, sâu sắc, toàn diện đối với đời sống chính trị, kinh tế – xã hội của từng địa phương trong huyện.

Để phong trào tiếp tục được triển khai rộng khắp, thực sự tạo được sức lan tỏa, trong thời gian tới, huyện Tam Dương sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Đồng thời huyện sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội đầu tư cơ sở vật chất, tăng cường hệ thống thiết chế văn thể, góp phần phát huy tốt thành quả đạt được từ chương trình xây dựng nông thôn mới.

                                                                                                  Văn Nhất

Authors