(TBMK) – Đến hết 30/6/2019, huyện Sông Lô đã cân đối nguồn ngân sách, bố trí giải ngân trên 108,9 tỷ đồng…

Thời gian qua, huyện Sông Lô đã bố trí trên 80 tỷ đồng để thanh toán khối lượng hoàn thành của 50 dự án, công trình xây dựng cơ bản đầu tư còn nợ đọng, bao gồm: 9 dự án hoàn thành đã quyết toán, 13 dự án hoàn thành chưa quyết toán và 28 dự án chuyển tiếp.

Huyện Sông Lô (Vĩnh Phúc) đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng GT

Ngoài ra, huyện cũng đã bố trí trên 20 tỷ đồng cho 11 dự án khởi công mới trong năm 2019. Đến hết 30/6/2019, Sông Lô đã cân đối nguồn ngân sách, bố trí giải ngân trên 108,9 tỷ đồng.

Thời gian tới, huyện tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, đồng thời chỉ đạo các ban, ngành chức năng tăng cường kiểm tra, rà soát, thẩm tra việc quyết toán các dự án đã hoàn thành để xác định chính xác số nợ xây dựng cơ bản. Chỉ đạo các xã, thị trấn chủ động lập kế hoạch, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất nhằm tạo nguồn vốn để thanh toán nợ xây dựng cơ bản…

Authors