(TBMK) - Thực hiện Kế hoạch số 7566/UBND ngày 04/10/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về xử lý, giải quyết các tồn tại vi phạm trong việc quản lý, sử dụng đất đai, UBND huyện Yên Lạc đã xây dựng kế hoạch, đưa ra các giải pháp, hướng xử lý đối với từng trường hợp vi phạm của từng xã, thị trấn nhằm giải quyết dứt điểm, triệt để các trường hợp vi phạm. Đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người sử dụng đất, trách nhiệm của Chủ tịch các xã, thị trấn trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai.

Tính đến thời điểm này, trong toàn huyện Yên Lạc vẫn còn tồn tại hàng nghìn trường hợp vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai. Hầu hết các trường hợp đều tồn tại từ giai đoạn trước (trước ngày 01/7/2014) chưa được giải quyết dứt điểm. Do vậy, để tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo của toàn bộ hệ thống chính trị trong việc xử lý, giải quyết tồn tại, vi phạm trong việc quản lý, sử dụng đất đai UBND huyện đã thành lập Ban chỉ đạo xử lý, giải quyết vi phạm do đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng ban; Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện làm Phó Trưởng ban; thành viên của Ban chỉ đạo thuộc các cơ quan liên quan. Đồng thời, UBND huyện còn mời lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra huyện uỷ, Ban Dân vận huyện uỷ, MTTQ huyện và các đoàn thể của huyện tham gia Ban chỉ đạo. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo còn thành lập Tổ công tác giúp UBND huyện trong việc thẩm định nội dung đề xuất của UBND các xã, thị trấn và hướng dẫn, đôn đốc các xã, thị trấn xử lý và giải quyết tồn tại vi phạm trong việc quản lý, sử dụng đất đai.

Theo báo cáo của UBND huyện Yên Lạc về kết quả thực hiện Kế hoạch số 7566/KH-UBND ngày 04/10/2018 của UBND tỉnh cho thấy: Đến nay trên toàn huyện còn 253 trường hợp lấn đất với diện tích 32.401m2; 6 trường hợp chiếm đất với diện tích 810m2; 649 trường hợp sử dụng đất sai mục đích với diện tích 140.395,6m2. Tổng số các trường hợp giao đất trái thẩm quyền là 870 trường hợp với diện tích 257.146m2 (đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 4.246m2); trường hợp thu tiền sử dụng đất mà chưa giao đất có 20 trường hợp. Chủ yếu các trường hợp trên vi phạm trước ngày 01/7/2014, từ đó đến nay trên địa bàn huyện không xảy ra thêm trường hợp nào vi phạm.

Huyện Yên Lạc có nhiều trường hợp vi phạm đất đai đang được giải quyết dứt điểm

Mục tiêu đến hết năm 2019, toàn huyện sẽ giải quyết dứt điểm ít nhất 40% số trường hợp lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích diễn ra trước năm 2014, còn các trường hợp vi phạm sau năm 2014 phải giải quyết triệt để, nếu trường hợp nào cố tình tiếp tục vi phạm sẽ tổ chức cưỡng chế bắt buộc, căn cứ vào mức độ vi phạm UBND xã sẽ lập hồ sơ trình UBND huyện hoặc lập hồ sơ chuyển sang cơ quan điều tra công an huyện điều tra xử lý.

Đối với các trường hợp được giao đất không đúng thẩm quyền thì hết năm 2019 phải giải quyết được 30% số trường hợp sử dụng đất có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền. Đối với các trường hợp đã thu tiền sử dụng đất nhưng chưa giao đất thì UBND huyện sẽ căn cứ vào điều kiện từng xã, thị trấn; phấn đấu đến hết năm 2019 giải quyết được 50% số hộ gia đình, cá nhân; năm 2020 giải quyết xong số hộ gia đình, cá nhân còn lại.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến các xã, thị trấn, số vụ vi phạm trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện giảm đáng kể, số vi phạm mới phát sinh cơ bản được xử lý kịp thời; nhiều trường hợp vi phạm đã chấp hành quyết định xử lý hoặc tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xử lý, giải quyết tồn tại vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn huyện Yên Lạc vẫn còn gặp một số khó khăn, hạn chế, như: Các hành vi vi phạm trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn diễn ra ngày một phức tạp, gây khó khăn trong quá trình phát hiện, xử lý; số trường hợp vi phạm tồn đọng từ trước khi Luật Đất đai 2013 có hiệu lực còn nhiều, một số trường hợp đã xây dựng nhà kiên cố và sinh sống ổn định khiến công tác xử lý vi phạm, cưỡng chế công trình vi phạm rất khó khăn. Mặt khác, một số cấp ủy, chính quyền cơ sở xã, thị trấn còn có biểu hiện buông lỏng quản lý, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm; quá trình xử lý vi phạm còn có tư tưởng nể nang, ngại va chạm…

Thời gian tới, để xử lý triệt để, giải quyết dứt điểm các trường hợp vi phạm đất đai, Ban chỉ đạo huyện tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục rà soát và phân loại xử lý, giải quyết các tồn tại vi phạm pháp luật; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền trong công tác quản lý đất đai, tập trung xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực đất đai còn tồn tại; đẩy mạnh thanh, kiểm tra nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm phát sinh. Đồng thời, chú trọng kiện toàn và củng cố đội ngũ cán bộ thực hiện công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai; kiên quyết kiểm điểm và xử lý kỷ luật đối với cán bộ, đảng viên thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Authors