TBMK – Giai đoạn 2018 – 2025, Vĩnh Phúc sẽ dành hơn 2.588 tỷ đồng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, đào tạo nguồn nhân lực cho tuyến y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh.


Trong đó, nguồn ngân sách tỉnh hơn 1.380 tỷ đồng; nguồn từ Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp của các trung tâm y tế huyện, thành phố 168 tỷ đồng; nguồn xã hội hóa trên 1.000 tỷ đồng.

thời báo mêkong

Vĩnh Phúc sẽ tập trung củng cố, hoàn thiện tổ chức của mạng lưới y tế cơ sở; đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của y tế cơ sở; tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế để hoàn thiện, nâng cao năng lực hệ thống y tế cơ sở. Cùng với đó, đổi mới cơ chế tài chính cho hoạt động của y tế cơ sở; phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế cho y tế cơ sở; tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế, tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ…

Phấn đấu đến năm 2025, Vĩnh Phúc có 100% trung tâm y tế huyện thực hiện được tối thiểu 90% danh mục dịch vụ kỹ thuật của tuyến huyện, 15% kỹ thuật của tuyến trên; duy trì 100% xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã; 100% số trạm y tế xã thực hiện được đầy đủ các nội dung của chăm sóc sức khỏe ban đầu theo quy định của Bộ Y tế; 100% dân số được quản lý, theo dõi sức khỏe.

Thùy Chi

Authors