(TBMK) - Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới (XD NTM), tỉnh Tuyên Quang với sự nỗ lực quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc, bộ mặt nông thôn toàn tỉnh đã có nhiều khởi sắc, chất lượng cuộc sống của nhân dân từng bước được cải thiện.

Tuyên Quang là tỉnh miền núi nằm ở phía Bắc của Tổ quốc, trong Cách mạng Tháng Tám, tỉnh Tuyên Quang vinh dự là Thủ đô Khu giải phóng, được Trung ương Đảng và Bác Hồ chọn làm trung tâm của Cách mạng cả nước. Tuyên Quang có diện tích tự nhiên 5.867,9 km2, dân số 760.289 người (năm 2015), tỉnh có 1 thành phố và 6 huyện với 129 xã thực hiện Chương trình XD NTM. Những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương, cùng với sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền và sự nỗ lực của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Chương trình mục tiêu Quốc gia XD NTM đã được triển khai thực hiện đồng bộ, phát huy được vai trò chủ thể của người dân và đạt được những kết quả tích cực. Kết cấu hạ tầng khu vực nông thôn được đầu tư, nâng cấp, đời sống người dân đổi thay rõ rệt.

Một góc xã Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Khi bắt tay vào thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về XD NTM, tỉnh Tuyên Quang gặp rất nhiều khó khăn do là tỉnh miền núi, dân cư sinh sống phân tán, xuất phát điểm XD NTM thấp với bình quân năm 2011 là 2,8 tiêu chí/xã, kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội vùng nông thôn còn yếu kém và thiếu đồng bộ. Nhận thức của một số cán bộ và người dân ở một số cơ sở về XD NTM chưa sâu sắc, vẫn còn còn tư tưởng trông chờ ỷ lại vào nguồn lực đầu tư của Nhà nước, chưa tự giác tích cực tham gia xây dựng Chương trình… Tuy nhiên, đến hết năm 2018, toàn tỉnh Tuyên Quang có 30 xã đạt chuẩn NTM, 07 xã đạt từ 15-18 tiêu chí, 80 xã đạt từ 10-14 tiêu chí, 12 xã đạt từ 7-9 tiêu chí và không còn xã đạt dưới 6 tiêu chí; số tiêu chí bình quân đạt/xã là 13,12 tiêu chí/xã. Toàn tỉnh đã huy động được khoảng 2.172.313,3 triệu đồng thực hiện chương trình XD NTM.

Phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần quan trọng cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập bền vững cho người dân nông thôn được UBND tỉnh Tuyên Quang phê duyệt tại Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 19/3/2018. Đến nay các huyện, các xã đã triển khai thực hiện các mô hình phát triển sản xuất, tập trung vào một số lĩnh vực như: Phát triển chăn nuôi trâu, cá đặc sản, trồng rau an toàn; trồng chè; trồng cây ăn quả… từ đó tạo ra những chuyển biến mới trong sản xuất nông – lâm nghiệp. Năm 2018, tỉnh Tuyên Quang có 54 xã đạt tiêu chí về thu nhập, 56 xã đạt tiêu chí về hộ nghèo, 129 xã đạt tiêu chí về lao động có việc làm và 107 xã đạt tiêu chí về tổ chức sản xuất.

Năm 2019, tỉnh Tuyên Quang đề ra mục tiêu sẽ có 05 xã hoàn thành đạt chuẩn XD NTM; nâng số tiêu chí bình quân toàn tỉnh đạt trên 14 tiêu chí/xã; 02 xã triển khai XD NTM nâng cao; các tiêu chí đã đạt chuẩn NTM ở các xã tiếp tục duy trì, giữ vững và nâng cao. Để đạt được mục tiêu nêu trên, Tuyên Quang tập trung vào một số giải pháp trọng tâm như: Đổi mới và đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về XD NTM rộng khắp trên địa bàn tỉnh với nhiều hình thức và nội dung phong phú; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ, chất lượng thực hiện kế hoạch về XD NTM; thực hiện tốt Nghị quyết 03 của HĐND tỉnh về kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên… Cùng với huy động tối đa các nguồn lực để hỗ trợ đầu tư thực hiện Chương trình, bố trí nguồn vốn cho các xã đăng ký hoàn thành đạt chuẩn NTM. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho địa phương trong XD NTM…

Với những mục tiêu, giải pháp cụ thể, thiết thực, Chương trình mục tiêu quốc gia XD NTM trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã và đang có những bước tiến vững chắc, từng bước xây dựng Tuyên Quang ngày càng giàu đẹp, đời sống nhân dân dần được nâng cao cả về chất và lượng.

Authors