(TBMK) – Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XD NTM), tỉnh Tuyên Quang đang tích cực huy động mọi nguồn lực, tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng nông thôn, phát triển sản xuất, phấn đấu đưa thêm 07 xã (vượt kế hoạch đăng ký 01 xã) về đích nông thôn mới trong năm 2018.


Năm 2018, trên cơ sở danh mục 24 dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm được UBND tỉnh Tuyên Quang phê duyệt theo Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 và Quyết định số 200/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 về giao nhiệm vụ và dự toán kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia XD NTM, trong đó: Huyện Lâm Bình 2.340 triệu đồng; huyện Na Hang 1.985 triệu đồng; huyện Chiêm Hóa 2.236 triệu đồng; huyện Hàm Yên 1.679 triệu đồng; huyện Yên Sơn 3.047 triệu đồng; huyện Sơn Dương 2.240 triệu đồng và thành phố Tuyên Quang 472 triệu đồng.

Đến hết ngày 15/10/2018, các đơn vị đã thực hiện và giải ngân được 82.110/147.500 triệu đồng, đạt 55,67% kế hoạch (trong đó: Vốn sự nghiệp 15.883/41.700 triệu đồng, đạt 38,09% kế hoạch; vốn đầu tư 66.226/105.800 triệu đồng, đạt 62,60% kế hoạch). Nguồn kinh phí trên đã giúp hoàn thành 127,53 km đường giao thông; 189,22 km kênh mương bằng cấu kiện bê tông thành mỏng đúc sẵn; triển khai xây dựng 32 công trình trường học, phòng học các cấp; triển khai sửa chữa, nâng cấp và xây mới một số hạng mục của 18 nhà văn hóa xã; triển khai xây mới 02 và nâng cấp 01 trạm Y tế xã; xóa nhà tạm cho 140 hộ tại các xã mục tiêu đạt chuẩn NTM năm 2018…

Đến nay, trong 06 xã đăng ký hoàn thành đạt chuẩn NTM năm 2018 có xã Sơn Nam đạt 17/19 tiêu chí, xã Phúc Thịnh đạt 16/19 tiêu chí, xã Phúc Ninh đạt 15/19 tiêu chí, 02 xã là Nhân Mục và Thái Long đạt 14/19 tiêu chí và xã Lăng Can đạt 10/19 tiêu chí. Xã Đội Cấn – TP Tuyên Quang được bổ sung về đích năm 2018 đã hoàn thành 14/19 tiêu chí.

Từ nay đến cuối năm để 07 xã đạt chuẩn NTM, tỉnh Tuyên Quang cần tiếp tục tăng cường chỉ đạo, đẩy mạnh phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng liên kết, chuỗi giá trị và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình dự án, đề án đã được giao kế hoạch vốn đầu tư, vốn sự nghiệp năm 2018, đặc biệt đối với các xã phấn đấu về đích NTM.

Ly Sơn

Authors