(TBMK) - Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa ký Quyết định số 818/QĐ-BHXH về ban hành Quy chế thi tuyển chức danh lãnh đạo BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là BHXH tỉnh).

Đối tượng dự thi là CCVC có đủ điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh thi tuyển và trong quy hoạch của chức danh thi tuyển hoặc chức danh tương đương, công chức hiện giữ chức vụ tương đương chức danh thi tuyển đang công tác tại các đơn vị trực thuộc hệ thống BHXH Việt Nam có nhu cầu được thi tuyển. Đối tượng theo quy định nêu trên được quyền không đăng ký tham gia thi tuyển trong các trường hợp sau: Đang trong thời gian được cử đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài; CCVC nữ đang trong thời gian nghỉ thai sản; đang trong thời gian điều trị nội trú tại BV hoặc mắc bệnh tật không đủ sức khỏe để làm việc, được BV từ cấp huyện trở lên xác nhận; CCVC trong quy hoạch của chức danh thi tuyển, đủ điều kiện tiêu chuẩn, nhưng công tác ở BHXH tỉnh khác và không có nguyện vọng cá nhân thi tuyển.

Ngoài các trường hợp trên, CCVC trong nguồn quy hoạch tại chỗ chức danh thi tuyển, đủ điều kiện tiêu chuẩn bổ nhiệm phải đăng ký dự thi. Nếu không đăng ký dự thi, thì không được đăng ký dự thi vào các chức danh khác và hàng năm khi rà soát quy hoạch sẽ xem xét đưa ra khỏi danh sách quy hoạch.

CCVC không công tác tại các đơn vị trực thuộc hệ thống BHXH Việt Nam, nhưng có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh thi tuyển và trong quy hoạch chức danh lãnh đạo tương đương với chức danh thi tuyển, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí chức danh thi tuyển, đang công tác trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập được quyền đăng ký tham gia thi tuyển và được Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam xem xét, đồng ý.

Đối tượng tham gia dự thi cần bảo đảm tiêu chuẩn chung quy định tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII. Đáp ứng đủ các điều kiện bổ nhiệm theo quy định chung về công tác cán bộ bao gồm: Có hồ sơ, lý lịch cá nhân rõ ràng, đầy đủ, được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác nhận; trong độ tuổi bổ nhiệm theo quy định; có đủ sức khỏe để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; không thuộc những trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ theo quy định của Đảng và quy định của pháp luật. Không trong thời gian chấp hành kỷ luật hoặc xem xét kỷ luật và có đơn tố cáo đủ điều kiện xử lý. Đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh cần bổ nhiệm theo quy định của BHXH Việt Nam tại Quyết định số 1808/QĐ-BHXH ngày 11/10/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, viên chức quản lý thuộc hệ thống BHXH Việt Nam.

Căn cứ chức danh lãnh đạo cần thi tuyển, các quy định hiện hành của Đảng, của Nhà nước và của BHXH Việt Nam, các điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể của chức danh thi tuyển sẽ được thông báo trong Kế hoạch thi tuyển…

Về nguyên tắc thi tuyển, Quy chế nêu rõ: Cần bảo đảm nguyên tắc Đảng lãnh đạo, Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo việc thi tuyển chức danh lãnh đạo BHXH tỉnh. Việc tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo BHXH tỉnh phải bảo đảm khách quan, công bằng, công khai, minh bạch, chọn được người xứng đáng nhất trong số những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn sau khi dự thi để bổ nhiệm vào chức danh thi tuyển.

Chỉ thực hiện việc thi tuyển chức danh lãnh đạo BHXH tỉnh đối với trường hợp bổ nhiệm lần đầu vào vị trí chức danh bổ nhiệm, không thực hiện thi tuyển đối với trường hợp bổ nhiệm lại. Người dự thi phải đảm bảo về năng lực, trình độ chuyên môn và các điều kiện theo yêu cầu của vị trí được thi tuyển theo quy định của Đảng, Chính phủ và của ngành BHXH. Mỗi vị trí chức danh thi tuyển phải có từ 2 người trở lên tham gia dự tuyển. Trường hợp chỉ có 1 người đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi hoặc không có người đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi, thì Vụ Tổ chức cán bộ (BHXH Việt Nam) đề xuất nhân sự đủ điều kiện dự thi để Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam xem xét quyết định đề cử thêm người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia tuyển chọn vị trí chức danh lãnh đạo BHXH tỉnh. Trường hợp Ban Cán sự Đảng đã quyết định danh sách đủ tiêu chuẩn dự thi vị trí chức danh lãnh đạo BHXH tỉnh, nhưng khi tổ chức thi chỉ có 1 người tham dự thi vào 1 vị trí thì vẫn tổ chức thi theo kế hoạch.

Authors