(TBMK)-Vừa qua, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên chủ trì cuộc họp báo cáo kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Thái Nguyên.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, căn cứ tiêu chí 3 loại rừng và hướng dẫn kỹ thuật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành rà soát tại các xã, phường, thị trấn nằm trong quy hoạch lâm nghiệp thuộc 9 huyện, thành phố và thị xã . Tổng diện tích quy hoạch 3 loại rừng sau rà soát điều chỉnh là 197 nghìn ha, trong đó: Rừng đặc dụng là trên 40 nghìn ha, rừng phòng hộ là trên 35 nghìn ha, rừng sản xuất là trên 121 nghìn ha.

Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên chủ trì cuộc họp báo cáo kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng

Trên thực tế, việc thực hiện quy hoạch 3 loại rừng ở các địa phương còn một số khó khăn, vướng mắc. Cụ thể, có tình trạng nhiều diện tích đất ở, đất sản xuất, đất công trình giao thông… quy hoạch vào rừng phòng hộ, nhiều diện tích đất do người dân trồng cây không được phép khai thác gây ảnh hưởng đến phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và đời sống của nhân dân…

Nhằm hỗ trợ tháo gỡ các vấn đề trên, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Việc rà soát, quy hoạch 3 loại rừng phải bảo đảm trên cơ sở căn cứ pháp lý liên quan đến quy hoạch Lâm nghiệp quốc gia và quy hoạch tổng thể phát triển kinh – tế xã hội của tỉnh. Từ đó, sớm đưa quy hoạch phát triển 3 loại rừng vào quy hoạch lâm nghiệp quốc gia.

Tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các ngành thành lập ban chỉ đạo thực hiện rà soát, cập nhật số liệu quy hoạch 3 loại rừng; đề xuất, báo cáo các cấp có thẩm quyền theo quy định của Luật Lâm nghiệp; giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ngành liên quan xây dựng quy hoạch chung của tỉnh; các huyện, thành phố, thị xã rà soát lại quy hoạch 3 loại rừng báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát lại các dự án liên quan đến việc sử dụng đất có liên quan đến 3 loại rừng, đề xuất, tham mưu cho UBND tỉnh để chỉ đạo thực hiện đảm bảo cho sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Lý Trần

 

Authors