(TBMK) - Theo kế hoạch, năm nay, tỉnh Thái Nguyên phấn đấu có 13 xã trở lên đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM); tiếp tục xây dựng 9 xã NTM kiểu mẫu; duy trì nâng cao chất lượng tiêu chí đối với các xã đã đạt chuẩn, tăng số tiêu chí đạt chuẩn đối với các xã còn lại và hoàn thành hồ sơ đề nghị công nhận TX Phổ Yên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM...

Qua báo cáo 6 tháng đầu năm, để đạt được kế hoạch đề ra, UBND tỉnh Thái Nguyên đã huy động nguồn lực hơn 261 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và trên 207 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh phân bổ cho các địa phương thực hiện Chương trình.

Thái Nguyên phấn đấu đến hết năm 2019, toàn tỉnh có 101 xã đạt chuẩn NTM

Hiện nay, các địa phương đang tích cực triển khai xây dựng các công trình theo kế hoạch, phấn đấu đến hết năm 2019, toàn tỉnh có 101 xã đạt chuẩn. Đối với 13 xã đăng ký về đích năm nay, chỉ có 1 xã là Tràng Xá (Võ Nhai) cơ bản đạt 19 tiêu chí, còn lại các xã đạt từ 10-15 tiêu chí. Đối với xã xây dựng NTM kiểu mẫu, chỉ có xã Vinh Sơn (TP Sông Công) đạt 19 tiêu chí, 8 xã còn lại tiến độ triển khai chậm.

Đối với đề xuất cấp kinh phí cho các xã NTM kiểu mẫu và phân bổ nguồn xi măng dự phòng cho các địa phương, UBND tỉnh sẽ xem xét, phân bổ trong thời gian sớm nhất.

Authors