(TBMK) – Công tác quy hoạch, đầu tư hạ tầng CCN được tỉnh Thái Bình, các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo; việc thu hút đầu tư hạ tầng góp phần tạo quỹ đất sạch để kêu gọi, thu hút các dự án đầu tư…

Đến nay, toàn tỉnh Thái Bình có 45 cụm công nghiệp (CCN) được thành lập với tổng diện tích 2.283,6ha; trong đó, có 42 CCN đã quy hoạch chi tiết với tổng diện tích 1.688,25ha; còn 5 CCN chưa được thành lập. 24 CCN có nhà đầu tư hạ tầng đã được phê duyệt chủ trương đầu tư; 7 CCN có nhà đầu tư xin đăng ký, nghiên cứu đầu tư xây dựng hạ tầng; còn lại 19 CCN chưa có nhà đầu tư hạ tầng.

Nhìn chung công tác quy hoạch, đầu tư hạ tầng CCN được tỉnh, các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo; việc thu hút đầu tư hạ tầng góp phần tạo quỹ đất sạch để kêu gọi, thu hút các dự án đầu tư.

Nhà đầu tư hạ tầng đã chủ động xúc tiến kêu gọi được nhiều nhà đầu tư thứ cấp. Các nhà đầu tư hạ tầng của 7 CCN gồm: thị trấn Vũ Thư, Minh Lãng, Tam Quang (Vũ Thư), Thụy Sơn, Thái Thọ (Thái Thụy), Đô Lương (Đông Hưng), Đông Hải (Quỳnh Phụ) đã thu hút được 17 dự án thứ cấp, trong đó có 11 dự án đã đi vào hoạt động.

Authors