Kết quả xếp hạng Chỉ số Cải cách hành chính (CCHC) năm 2017 của tỉnh Sơn La là 19/63 tỉnh, tăng 14 bậc so với năm 2016; với số điểm là 81,25 điểm, tăng 7,63 điểm so với năm 2016. So với các tỉnh trung du miền núi phía Bắc, tỉnh Sơn La đứng thứ 03/14 tỉnh, đứng sau các tỉnh: Bắc Giang, Phú Thọ. Sơn La nằm trong Nhóm 1: Đạt Chỉ số CCHC từ 80% trở lên.

TBMK – Kết quả xếp hạng Chỉ số Cải cách hành chính (CCHC) năm 2017 của tỉnh Sơn La là 19/63 tỉnh, tăng 14 bậc so với năm 2016; với số điểm là 81,25 điểm, tăng 7,63 điểm so với năm 2016. So với các tỉnh trung du miền núi phía Bắc, tỉnh Sơn La đứng thứ 03/14 tỉnh, đứng sau các tỉnh: Bắc Giang, Phú Thọ. Sơn La nằm trong Nhóm 1: Đạt Chỉ số CCHC từ 80% trở lên.


Giá trị trung bình chỉ số CCHC năm 2017 của các tỉnh, thành phố là 77.72%; cao hơn năm 2016 là 3,08% (Giá trị trung bình của năm 2016 là 74,64%); trong đó, 32/63 tỉnh, thành phố có kết quả Chỉ số đạt trên giá trị trung bình; 60/63 đơn vị đạt kết quả Chỉ số trên 70%; có 20 đơn vị đạt kết quả Chỉ số từ 80% trở lên (tăng 06 đơn vị so với năm 2016); số đơn vị có kết quả Chỉ số dưới 70% là 03 đơn vị, giảm 12 đơn vị so với năm 2016. Khoảng cách giữa tỉnh có kết quả Chỉ số CCHC cao nhất là tỉnh Quảng Ninh với tỉnh có kết quả Chỉ số CCHC thấp nhất là tỉnh Quảng Ngãi là 29.76% (khoảng cách này ở năm 2015 là 27,77%).

Kết quả xếp hạng chỉ số CCHC năm 2017 của tỉnh Sơn La là sự nỗ lực, quyết tâm chính trị cao của tỉnh trong công tác CCHC, nhất là sự đổi mới trong: công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và cấp ủy, chính quyền các cấp; tập trung cao hoàn thiện các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế – xã hội và đầu tư hạ tầng, đặc biệt là cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, cải thiện môi trường kinh doanh; CCHC đồng bộ trên các lĩnh vực: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính và thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tạo môi trường sản xuất kinh doanh thuận lợi hơn cho tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân, nâng cao năng lực cạnh tranh và nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh.

Ly Sơn

Authors