(TBMK) - UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Quyết định số 1219/QĐ-UBND ngày 28/05/2019, phê duyệt danh mục hồ, ao; các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh gắn với nguồn nước đã được xếp hạng không được san lấp trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, có 169 hồ, ao trên địa bàn 12 huyện, thành phố thuộc danh sách này. 3 di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh gắn với nguồn nước đã được xếp hạng không được san lấp, gồm: Di tích danh thắng hang Thẳm Tát Tòng, Bản Bó, Phường Chiềng An, thành phố Sơn La; Di tích Danh lam thắng cảnh Thác Dải Yếm, bản Vặt, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu; Di tích Danh lam thắng cảnh Thác Tạt Nàng, xã Chiềng Yên, huyện Vân Hồ.

Di tích Danh lam thắng cảnh Thác Dải Yếm, bản Vặt, Xã Mường Sang, huyện Mộc Châu

UBND tỉnh giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức công bố Danh mục hồ, ao; các di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh gắn với nguồn nước đã được xếp hạng không được san lấp trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Authors