(TBMK) - Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, thời gian qua, diện mạo các xã nghèo, vùng sâu, xa của huyện Hoành Bồ đã ngày một khởi sắc; đời sống người dân từng bước được nâng lên.

Xác định công tác giảm nghèo có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao đời sống của người dân, phát triển kinh tế xã hội vùng khó, đảm bảo an ninh trật tự địa phương, huyện Hoành Bồ đã nỗ lực triển khai đa dạng các giải pháp để tiếp tục giảm nghèo bền vững.

Ông Tô Quốc Hưng – Phó Chủ tịch UBND huyện Hoành Bồ, cho biết: Hoành Bồ đang tập trung nguồn lực cho phát triển kinh tế, đặc biệt ở các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao, thôn ĐBKK bằng cách lồng ghép việc thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo nói chung và các chính sách giảm nghèo đặc thù với các dự án thuộc chương trình ở các xã, thôn diện ĐBKK của trung ương và của tỉnh, như chương trình xây dựng Nông thôn mới, chương trình 135 (Đề án 196)…

Nhiều mô hình chăn nuôi, trồng trọt cho thu nhập kinh tế cao

Để có được những chuyển biến đáng mừng hiện nay, huyện Hoành Bồ đã lồng ghép thực hiện các chương trình, dành nhiều nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế – xã hội cho vùng dân tộc thiểu số, miền núi. Trong 3 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2018 trên địa bàn, đã có 34 công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu tại các xã, thôn ĐBKK được hỗ trợ xây dựng; hơn 500 hộ nghèo được hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi. Huyện và các xã cũng tập trung hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo như mô hình trồng ba kích, nuôi gà thương phẩm, nuôi trâu sinh sản, nuôi dê…

Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Quốc Hưng cho biết thêm, mặc dù đã có những chuyển biến tích cực khi số người tham gia vay vốn hỗ trợ sản xuất, người đăng ký thoát nghèo tăng lên, song hiện một trong những khó khăn cản trở công tác giảm nghèo tại Hoành Bồ vẫn là nhận thức của người dân chưa đồng đều, một số còn tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Do đó, huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức, khơi dậy sự tích cực, ý chí vươn lên thoát nghèo, phát huy mạnh mẽ tính dân chủ, huy động sự tham gia của người dân để thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo một cách bền vững.

Authors