(TBMK) – Huyện Phú Bình có 19 xã thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), trong đó, 10 xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM. Tính đến tháng 9/2018, bình quân số tiêu chí đạt chuẩn trên địa bàn huyện là 16,6 tiêu chí/xã, và phấn đấu trong cuối năm nay sẽ thêm 4 xã về đích NTM.


Được sự quan tâm của UBND tỉnh , các xã đã được bố trí nguồn vốn hỗ trợ cho xây dựng kết cấu hạ tầng ở các tiêu chí còn thiếu. Theo báo cáo của UBND huyện Phú Bình,  công trình đường giao thông nông thôn (GTNT) đã cải thiện tích cực một phần nhờ vào nguồn hỗ trợ xi măng của tỉnh. Cụ thể, huyện được hỗ trợ tổng số 16.217 tấn xi măng, tương ứng với 116 công trình đường GTNT; 79,9km đường kênh mương nội đồng; và được phân bổ cho 4 xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2018 để hoàn thành tiêu chí đường GTNT.

Ông Nguyễn Văn Hòa – Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Phú Bình (Thái Nguyên)

Tính đến 9 tháng đầu năm 2018, huyện có 10 xã đạt chuẩn NTM, bình quân số tiêu chí đạt chuẩn trên địa bàn là 16,6 tiêu chí/xã. Thu nhập và kinh tế tại khu vực nông thôn có sự chuyển biến, bước đầu đã hình thành được các vùng sản xuất tập chung với quy mô lớn, sản xuất theo chuỗi giá trị tạo thu nhập cao cho người dân giúp giảm nghèo và nâng cao đời sống cho người dân ở khu vực nông thôn.

Ông Nguyễn Văn Hòa – Trưởng phòng NN&PTNT huyện Phú Bình, cho biết: Trong 3 tháng cuối năm, huyện Phú Bình đưa ra mục tiêu cụ thể cho chương trình xây dựng NTM đó là tiếp tục chỉ đạo các xã đạt chuẩn NTM, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, quyết tâm phấn đấu có thêm 4 xã “về đích”. Ngoài ra, dự kiến đến hết năm 2018, bình quân tiêu chí toàn huyện đạt 17,4 tiêu chí và không còn xã nào đạt dưới 10 tiêu chí…

Cụ thể, 4 xã đó là: Xã Dương Thành: đạt 17/19 tiêu chí; 03 tiêu chí chưa đạt là Cơ sở vật chất văn hóa, Môi trường và an toàn thực phẩm; Xã Đào Xã: đạt 16/19 tiêu chí; 03 tiêu chí chưa đạt là Giao thông, Cơ sở vật chất văn hóa, Môi trường và an toàn thực phẩm; Xã Kha Sơn: đạt 17/19 tiêu chí; 02 tiêu chí chưa đạt là Văn hóa, Môi trường và an toàn thực phẩm; Xã Tân Khánh: đạt 18/19 tiêu chí; 01 tiêu chí chưa đạt là Giao thông.

Được biết, qua báo cáo 6 và 9 tháng đầu năm của huyện Phú Bình, các tiêu chí không đạt ở 4 xã đều đã giảm. Cho thấy rằng, các xã đang rất nỗ lực phấn đấu theo đúng mục tiêu đã đặt. Để làm được điều này, UBND huyện đã đưa ra phương án, đề xuất đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng hiểu quả triển khai Chương trình. Trong đó là phương án, đề nghị UBND tỉnh ứng ngân sách bổ sung nguồn vốn cho 2 xã Tân Khánh và Kha Sơn. Đồng thời, huy động, lồng ghép các nguồn lực để tập trung chỉ đạo 4 xã hoàn thành khối lượng xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng NTM ở các tiêu chí còn thiếu.

Bên cạnh đó, để hoàn thành mục tiêu huyện Phú Bình cần được sự hỗ trợ của UBND tỉnh và nhân dân địa phương. Ngoài ra, theo đề xuất 3 tháng cuối năm, cần tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập trung nâng cao chất lượng, nâng tầm nhận thức người dân để chương trình xây dựng NTM huyện Phú Bình diễn ra thuận lợi và đạt được kết quả cao nhất.

 Lý Trần

Authors