(TBMK) - Qua 05 năm triển khai thực hiện, Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng thật sự đi vào cuộc sống và đã tác động mạnh mẽ, tích cực đến hoạt động tín dụng chính sách. Chỉ thị số 40-CT/TW đã tạo ra sự chuyển biến rõ nét trong sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Cấp ủy, chính quyền địa phương đã coi công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội là một trong những nhiệm vụ trong chương trình, kế hoạch hoạt động thường xuyên.

Đến ngày 30/6/2019, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Nghệ An đang thực hiện 19 chương trình với tổng nguồn vốn đạt 8.237 tỷ đồng; so với thời điểm năm 2014 (trước khi có Chỉ thị 40-CT/TW) thì số lượng chương trình tín dụng đã tăng thêm 6 chương trình, tổng nguồn vốn tăng 1.996 tỷ đồng, tương đương 32%. Doanh số giải ngân trong 05 năm (2014 – 2019) đạt 12.719 tỷ đồng với 461.250 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn; mức đầu tư bình quân đã đạt 38,5 triệu đồng/hộ (tăng 2,1 lần so với cuối năm 2014). Doanh số thu nợ đạt 10.572 tỷ đồng (chiếm 83% tổng doanh số cho vay), tạo ra nguồn vốn quay vòng lớn, từng bước đáp ứng cơ bản nhu cầu vay vốn của các đối tượng chính sách. Tổng dư nợ cho vay đạt 8.222 tỷ đồng, tăng 1.991 tỷ đồng so với thời điểm trước khi có Chỉ thị 40-CT/TW (tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm 7,1% hoàn thành mục tiêu tăng trưởng theo Nghị quyết Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh đề ra), với 241 ngàn hộ đang dư nợ.

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã và đang được đầu tư đúng trọng tâm. Đó là: Tập trung hỗ trợ cho vùng nghèo; cho các đối tượng thuộc nhóm hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số nghèo đời sống khó khăn (với tỷ trọng 77%/tổng dư nợ); cho các chương trình phục vụ xây dựng nông thôn mới (chương trình tín dụng nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn đã đạt dư nợ 962 tỷ đồng, tăng 577 tỷ đồng (mức tăng 150%) so với trước khi có Chỉ thị 40-CT/TW).

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An trao Bằng khen cho 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW

Qua 05 năm, việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh đã góp phần quan trọng, giúp cho 93.119 hộ nghèo vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút, tạo việc làm ổn định cho 12.368 lao động; 1.729 lao động được vay vốn đi xuất khẩu lao động; 38.146 hộ gia đình kinh doanh tại vùng khó khăn có vốn đầu tư sản xuất kinh doanh; gần 11 ngàn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; hơn 7,5 ngàn hộ là đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn được vay vốn phát triển sản suất.

Authors