(TBMK) - Mới đây, huyện Mỹ Lộc (Nam Định) đã tổ chức đón nhận Bằng của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM) năm 2018 và tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2020.

Trong 10 năm, tổng số vốn huy động xây dựng NTM của huyện đạt 791,322 tỷ đồng, trong đó: ngân sách trung ương: 28,830 tỷ đồng, chiếm 3,64%; ngân sách tỉnh: 2,911 tỷ đồng, chiếm 14,27%; ngân sách huyện: 31,741 tỷ đồng, chiếm 4,01%; ngân sách xã: 42,429 tỷ đồng, chiếm 5,36%; vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án: 3,016 tỷ đồng, chiếm 0,38%; vốn nhân dân đóng góp: 237,474 tỷ đồng, chiếm 30,01%; vốn huy động từ các doanh nghiệp: 18,472 tỷ đồng, chiếm 2,33%; vốn vay tín dụng: 298,616 tỷ đồng, chiếm 37,74%; Nguồn vốn huy động khác: 17,833 tỷ đồng, chiếm 2,25%). Đến hết năm 2018, 11/11 (100%) xã thị trấn đã được UBND tỉnh công nhận xã NTM,100% số xã không còn nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM.

Thời gian tới, huyện Mỹ Lộc tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn đã đạt chuẩn NTM chuyển trọng tâm sang xây dựng NTM kiểu mẫu, NTM nâng cao.

Authors