TBMK – Năm 2018, trên địa bàn tỉnh Nam Định có 63 nhà máy nước đang hoạt động phục vụ nhân dân, công nhân. Số nhà máy có công suất trên 1.000 m3/một ngày đêm là 46 nhà máy, số nhà máy có công suất dưới 1.000 m3/một ngày đêm là 17 nhà máy.


Sông Hồng và Sông Đào là 2 con sông có số nhà máy nước lấy nước nguồn nhiều nhất, sau đó là các con sông Ninh Cơ, sông Đáy, sông Sắt.

Trong những năm qua, được sự quan tâm của UBND tỉnh, Sở Y tế Nam Định đã chỉ đạo Trung tâm YTDP tỉnh rà soát và kiểm tra các nhà máy nước trên địa bàn, nhằm mục đích nâng cao chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt phục vụ nhân dân.

Thời báo mêkong
Cty kinh doanh nước sạch Nam Định tiền thân là Nhà máy nước sạch.

Kết quả tổng số nhà máy được kiểm tra là 60 nhà máy nước trên địa bàn 10 huyện/Tp. Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh phối hợp với các cơ sở cung cấp nước thực hiện nội kiểm cho 24 cơ sở, đồng thời ngoại kiểm 60 nhà máy nước.

Qua ngoại và nội kiểm, Trung tâm Y tế Dự phòng Tỉnh đã tư vấn cho các nhà máy nước lập hồ sơ quản lý vệ sinh chất lượng nước theo quy định của Thông tư 50/2015/TT-BYT và thực hiện chế độ nội kiểm.

Một trong những giải pháp quan trọng nhằm bảo đảm nguồn nước sạch và vệ sinh môi trường là nâng cao ý thức cộng đồng để giữ sạch nguồn nước, bằng cách không vứt rác bừa bãi, không đổ chất thải trực tiếp vào nguồn nước sạch, không dùng phân tươi làm phân bón; sử dụng thuốc trừ sâu đúng hướng dẫn,…

Thời gian qua, tỉnh đã tổ chức các lớp Tập huấn Nâng cao kỹ năng vận động cộng đồng sử dụng nước sạch và xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh cho cán bộ tuyến huyện, với tổng số 60 học viên.

Công tác Truyền thông được tăng cường, bao gồm: Xây dựng và phát sóng phóng sự trên Đài PT truyền hình tỉnh về nước sạch và vệ sinh môi trường, sản xuất Bản tin sức khỏe Nam Định chuyên san “Vệ sinh yêu nước”.  In băng zôn với các tiêu đề về nước sạch và vệ sinh môi trường theo quy định của Cục quản lý môi trường y tế trong phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân…

CTV (Sở Y tế Nam Định)

Authors