(TBMK) – Mới đây, tại hội nghị chuyên đề của Tỉnh ủy, ông Phạm Văn Rạnh, Bí thư Tỉnh ủy Long An, đã chỉ đạo, năm 2019 là năm đột phá về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư .

Hội nghị chuyên đề của Tỉnh ủy Long An đã lắng nghe nhiều ý kiến, báo cáo trình bày của lãnh đạo các ngành, địa phương về những vướng mắc trong thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư như giá đền bù, công tác đền bù chậm, nhiều dự án bồi thường kéo dài, chủ đầu tư không thực hiện dự án,…. Nhiều ý kiến tập trung phân tích đánh giá, làm rõ nguyên nhân, hạn chế trách nhiệm của các ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ.

Bí thư Tỉnh ủy Long An, ông Phạm Văn Rạnh nhấn mạnh: Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư trên địa bàn tỉnh thời gian qua chưa đạt yêu cầu. Kết quả, tiến độ xử lý vướng mắc giải phóng mặt bằng của một số ngành, đơn vị còn chậm, kéo dài.

Bí thư Tỉnh ủy Long An: 2019 là năm đột phá về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư

Tại hội nghị chuyên đề lần này, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, các đơn vị, địa phương, cấp ủy cần thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế. Từ đó, có giải pháp thực hiện, chấn chỉnh để tạo sược sự chuyển biến trong thời gian tới. Năm 2019 sẽ là năm đột phá về bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư.

Ông đề nghị UBND tỉnh Long An cần phân công, cụ thể hóa nhiệm vụ và chỉ đạo quyết liệt cho từng sở, ngành, địa phương trong thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư. Những dự án trọng điểm cần xác định rõ yêu cầu, định ra thời gian thực hiện. Các dự án phải thông tin minh bạch về quy hoạch, lộ trình thực hiện, tiến độ để từ đó người dân cùng giám sát và tránh tình trạng thẩm định giá, kê biên kéo dài, dây dưa.

Bên cạnh đó, cả hệ thống chính trị phải vào cuộc tuyên truyền về bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, tạo sự thông suốt, đồng thuận thực hiện dự án. Tiếp tục kiện toàn, củng cố Ban Giải phóng mặt bằng, lực lượng kê biên, áp giá bồi thường đất đai đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ; trong thực hiện nhiệm vụ phải chuyên nghiệp, khách quan, trung thực; khi tiến hành xác định giá, thẩm định giá bồi thường giải phóng mặt bằng phải đúng thành phần.

Ngoài ra, Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý, phải thường xuyên rà soát nhà đầu tư thực hiện dự án; nếu thực hiện dự án chậm trễ, dây dưa, kéo dài, gây bức xúc thì phải có hướng giải quyết. Quan tâm, chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ bất động sản và xử lý nghiêm những vi phạm. Bí thư, chủ tịch UBND huyện, xã phải thực hiện tốt công tác tiếp dân, đối thoại với dân. Thông qua đó, những yêu cầu chính đáng của người dân phải được giải quyết nhanh chóng, kịp thời.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Văn Rạnh nêu rõ “Cần giải quyết và thực hiện tốt công tác bảo đảm an  ninh, trật tự ở các dự án. Xử lý nghiêm những hành vi kích động gây mất an ninh, trật tự tại các vùng dự án, cản trở thực hiện dự án. Về phía các cơ quan báo chí trong tỉnh, phải tăng cường tuyên truyền về các dự án, công khai minh bạch các dự án và mạnh dạn thông tin, phản ánh những dự án chậm trễ, dây dưa, kéo dài góp phần giúp lãnh đạo tỉnh nắm bắt kịp thời để có chỉ đạo giải quyết, chấn chỉnh”.

Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo, đây là hội nghị rất quan trọng và từ những vướng mắc, hạn chế thời gian qua, đề nghị các sở, ngành, địa phương có giải pháp để chủ động thực hiện, lấy năm 2019 là năm đột phá về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần quan trọng vào sự phát triển KT- XH của tỉnh Long An.

Từ đó, ông Nguyễn Văn Được yêu cầu từng sở, ban, ngành tỉnh xác định rõ trách nhiệm của đơn vị, từ đó, phối hợp với nhau, kịp thời cùng địa phương nắm bắt, tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ GPMB, tạo quỹ đất sạch sớm triển khai DA và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút đầu tư vào tỉnh. Các chủ đầu tư DA phải tích cực, nhanh chóng triển khai DA theo kế hoạch.

Đối với một số DA kéo dài, gây bức xúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh cùng địa phương rà soát, kiểm tra, đôn đốc chủ đầu tư thực hiện hoặc thu hồi DA theo quy định. Ngoài ra, những cơ chế, chính sách, quy định của pháp luật còn vướng mắc, chưa sát với thực tế, UBND tỉnh sẽ tổng hợp, báo cáo và đề xuất cấp trên có giải pháp phù hợp.

Ngô Tuấn

Authors