(TBMK) - Bám sát đặc điểm của một huyện vùng cao biên giới, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, những năm qua, xác định công tác tuyên truyền, vận động được xem là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong việc tổ chức, thực hiện, huyện Sìn Hồ đã thu được nhiều kết quả khả quan trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới (XD NTM).

Cảm nhận rõ nét nhất của P/V Báo Thời báo Mê Kông khi tìm hiểu về quá trình triển khai XD NTM ở huyện Sìn Hồ trong những năm qua là nhận thức, trách nhiệm của nhân dân đang từng bước được nâng lên, nhân dân đã dần xác định được mình là chủ thể chính trong XD NTM nên đã dần chủ động, tự giác đóng góp nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng, bảo vệ tài sản chung, giữ gìn môi trường xanh – sạch – đẹp từ đó đã góp phần làm thay đổi diện mạo thôn, bản và nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện. Từ đầu năm 2019 đến nay, huyện tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mục đích, nội dung và giải pháp của Chương trình XD NTM gắn với phát triển sản xuất, tái cơ cấu ngành nông, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, hướng tới nâng cao thu nhập cho người dân.

Người dân bản Nậm Tần Mông 1, xã Pa Tần (Sìn Hồ) tham gia làm đường NTM

Không chỉ tạo ra bước chuyển biến về nhận thức của người dân mà thông qua Chương trình XD NTM cơ sở hạ tầng kinh tế – xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư nâng cấp, nhất là hạ tầng phục vụ sản xuất và sinh hoạt thiết yếu của người dân. Tính riêng 6 tháng đầu năm 2019, tổng các nguồn lực để thực hiện Chương trình 59.665 triệu đồng. Trong đó, vốn đầu tư phát triển là 38.538 triệu đồng, vốn sự nghiệp là 11.345 triệu đồng và nhân dân đóng góp 9.782 triệu đồng.

Thực tế cho thấy, thông qua sử dụng hiệu quả các nguồn vốn trong Chương trình, hệ thống hạ tầng cơ sở của huyện Sìn Hồ đang từng bước được tăng cường cả về số lượng và chất lượng, qua đó góp phần làm thay đổi căn bản bộ mặt thôn, bản của huyện, nhất là đối với các xã đặc biệt khó khăn. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2019, huyện Sìn Hồ đã thực hiện các hạng mục đường giao thông nông thôn với chiều dài 50,77km; thường xuyên kiểm tra các tuyến kênh mương đảm bảo đủ nước tưới tiêu cho cây trồng; tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới thường xuyên, an toàn đạt 92%; có 14/65 trường học đạt chuẩn quốc gia; xây dựng và nâng cấp 21 nhà văn hóa xã, bản; nâng cấp sửa chữa 19 công trình cấp nước sinh hoạt, duy trì 96,5% người dân sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh…

Bên cạnh việc củng cố, nâng cấp cơ sở hạ tầng, thời gian qua, Sìn Hồ tập trung phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho nhân dân. Huyện đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, thâm canh, tăng vụ…. cùng với công tác khoanh nuôi, bảo vệ và trồng rừng gắn với thực hiện chi trả dịch vụ môi trường, trồng chè, trồng quế, Sơn Tra…. đã đạt được nhiều kết quả tích cực, qua đó giúp nhiều hộ dân không chỉ xóa đói giảm nghèo mà còn hướng tới làm giàu trên chính mảnh đất khó ngày nào.

Mặc dù, đã đạt được những kết quả nhất định nhưng trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về XD NTM, huyện Sìn Hồ còn gặp rất nhiều khó khăn và thách thức. Tổng kết năm 2018, Sìn Hồ có 03 xã đạt chuẩn NTM, 04 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí, 12 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí và 02 xã đạt từ 06 đến 09 tiêu chí. Đối với một huyện có nhiều khó khăn như Sìn Hồ mà nhu cầu kinh phí để hoàn thành các tiêu chí theo quy định rất lớn, trong đó các tiêu chí về giao thông, trường học, y tế, cơ sở vật chất văn hóa… cần nhiều sự đầu tư của nhà nước. Tuy nhiên, nguồn lực dành cho thực hiện NTM còn hạn hẹp, chưa đáp ứng được nhu cầu đầu tư của các địa phương; đặc biệt nhận thức của một bộ phận nhân dân trong thực hiện Chương trình chưa đầy đủ, toàn diện, còn tư tưởng trông chờ ỷ lại…

Thời gian tới, huyện Sìn Hồ cần tiếp tục tập trung xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai cụ thể; tăng cường các hoạt động tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa của chương trình, qua đó giúp người dân và cán bộ hiểu rõ hơn nữa trách nhiệm của mình trong XD NTM. Đồng thời, Sìn Hồ đẩy mạnh liên kết sản xuất – tiêu thụ theo chuỗi giá trị; chú trọng quy hoạch đồng ruộng, triển khai có hiệu quả đề án sản xuất nông sản hàng hóa tập trung của huyện; lồng ghép các nguồn vốn đầu tư xây dựng làm đường giao thông nông thôn…. phục vụ cho phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, tạo động lực để Sìn Hồ hoàn thành các tiêu chí về XD NTM.

Authors