(TBMK) – Những năm qua, bám sát đặc thù huyện miền núi nằm ở phía Tây của tỉnh Hoà Bình, nhất là xác định rõ công tác tuyên truyền, vận động xem như nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong triển khai hoạt động, huyện Tân Lạc đã thu được nhiều kết quả khả quan trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (XD NTM).

Cảm nhận rõ nét nhất của phóng viên Báo Thời báo MêKông khi tìm hiểu về quá trình triển khai XD NTM ở huyện Tân Lạc trong những năm qua là nhận thức, trách nhiệm của nhân dân từng bước được nâng lên, nhân dân đã dần xác định được mình là chủ thể chính trong XD NTM nên đã chủ động, tự giác đóng góp nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng, bảo vệ tài sản chung, giữ gìn môi trường xanh – sạch – đẹp từ đó đã góp phần làm thay đổi diện mạo thôn, bản và nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện.
Nhiều chương trình cụ thể tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia XD NTM như Hội Phụ nữ với mô hình “5 không, 3 sạch”, đường phụ nữ tự quản; Hội Cựu chiến binh với mô hình hàng rào xanh; Đoàn thanh niên với phong trào ngày thứ bảy tình nguyện; Hội Nông dân với phong trào phát triển kinh tế gắn với thị trường.

Các xã về đích xây dựng đường trồng cây xanh, hoa… thu hút được đông đảo người dân tại các xã hưởng ứng thực hiện. Trong 6 tháng đầu năm 2018, toàn huyện đã huy động 21.730 ngày công đào đắp 20.700 m3 đất, đá để tu sửa các tuyến đường và kênh mương; phát quang 103.000 m2 bờ mương, mái đập. Đồng thời hỗ trợ và triển khai gần 3 km đường ngõ trồng hoa, cây xanh tại các xã: Thanh Hối, Tử Nê, Mãn Đức…
Chỉ tính riêng từ năm 2016 đến nay, tổng nguồn lực đầu tư cho Chương trình là 946.464 triệu đồng. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước hỗ trợ trực tiếp 477.844 triệu đồng; vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án khác 226.848 triệu đồng; vốn tín dụng 212.754 triệu đồng; vốn doanh nghiệp 270 triệu đồng; vốn huy động từ người dân và cộng đồng 28.748 triệu đồng.
Bên cạnh việc củng cố, nâng cấp cơ sở hạ tầng, năm 2018, huyện Tân Lạc tiếp tục triển khai hỗ trợ 2 mô hình liên kết chuỗi, gồm chuỗi liên kết tiêu thụ bưởi đỏ và chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ rau an toàn với tổng kinh phí từ nguồn NTM 1.200 triệu đồng, hỗ trợ 10 mô hình với kinh phí 990,824 triệu đồng.
Qua đó góp phần tích cực nâng cao thu nhập bình quân đầu người/năm khu vực nông thôn của Tân Lạc lên 38,4 tr/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 22,3%, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế 99,4%, tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch 97%…
Mặc dù, đã đạt được những kết quả nhất định nhưng trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về XD NTM, tuy nhiên huyện Tân Lạc còn gặp nhiều khó khăn và thách thức. Đến nay, toàn huyện có 4 xã đạt chuẩn NTM là Địch Giáo, Phong Phú, Tử Nê, Mãn Đức; 6 xã đạt từ 10 -14 tiêu chí; 13 xã đạt từ 7-9 tiêu chí.
Thời gian tới, huyện Tân Lạc cần tiếp tục tập trung xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai cụ thể; tăng cường các hoạt động tuyên truyền giúp người dân và cán bộ hiểu rõ hơn nữa trách nhiệm của mình trong XD NTM.
Đồng thời, Tân Lạc tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển nâng tỷ lệ cứng hóa đường giao thông; tiếp tục đầu tư một số công trình thủy lợi phục vụ cho phát triển kinh tế – xã hội của địa phương phát triển, tạo động lực để Tân Lạc hoàn thành các tiêu chí về XD NTM.
Ly Sơn

Authors