(TBMK) - Huyện Đà Bắc có 21 xã, thị trấn, với tổng số dân là 54.984 người (theo thống kê năm 2018), gồm 5 dân tộc cùng sinh sống: Tày, Mường, Dao, Thái, Kinh. Trong đó, dân tộc Tày chiếm 44,73%; dân tộc Mường chiến 31,11%, dân tộc Dao chiếm 13,75%, dân tộc Kinh chiếm 10,03% và dân tộc Thái chiếm 0,34%. Nhân dân sinh sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp.

Trong những năm qua, nhiều chủ trương,chính sách của Đảng, Nhà nước về chính sách dân tộc được ban hành và triển khai trên toàn địa bàn huyện, qua đó, hàng loạt công trình đường giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế, cấp nước, điện sinh hoạt… được đầu tư xây mới, nâng cấp.

Nhiều công trình đường giao thông nông thôn ở huyện Đà Bắc được đầu tư xây mới

Cụ thể: Chương trình 135 đã xây dựng được 114 công trình, với tổng số vốn đầu tư gần 82 tỷ đồng; chương trình 30a đã xây dựng được 24 công trình, với số vốn gần 122 tỷ đồng; dự án giảm nghèo đã xây dựng được 191 công trình, tổng số đầu tư gần 60 tỷ đồng.

Ngoài ra, hàng chục nghìn hộ dân trên địa bàn được hỗ trợ sản xuất, chuyển giao tiến bộ khoa học – kỹ thuật, hỗ trợ học sinh là con em hộ nghèo về giáo dục và đào tạo, chính sách giải quyết việc làm, đào tạo nghề, tín dụng cho vay vốn hộ nghèo, khám chữa bệnh cho người nghèo, hỗ trợ thông tin, văn hóa…

Nhờ thực hiện các chính sách an sinh xã hội cho đồng bào các dân tộc, đến nay thu nhập bình quân đầu người đạt toàn huyện năm 2019 ước đạt 26,5 triệu đồng/người, tỷ lệ hộ nghèo năm 2018 chỉ còn 37,04%, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân từ năm 2014 đến 2019 đạt 6,3%.

 

Authors