TBMK – Phòng NN&PTNT huyện Thanh Miện cho biết, vụ mùa năm nay, toàn huyện xây dựng được 13 vùng sản xuất lúa hàng hóa gắn với bao tiêu sản phẩm, với tổng diện tích trên 400 ha.

Theo đó, các vùng sản xuất lúa hàng hóa gắn với bao tiêu sản phẩm đều có quy mô diện tích từ 30 ha trở lên và triển khai thực hiện tại 11 xã.

báo thời báo mêkong
Huyện Thanh Miện xây dựng được 13 vùng sản xuất lúa hàng hóa gắn với bao tiêu sản phẩm

Địa phương có diện tích quy vùng nhiều nhất là xã Đoàn Kết với gần 72 ha và xã Cao Thắng gần 61 ha. Giống lúa Bắc thơm số 7 và Bắc thơm số 7 kháng bạc lá được gieo cấy ở 11 vùng, với diện tích gần 350 ha.

Nhằm đảm bảo năng suất và chất lượng lúa hàng hóa ở các vùng quy hoạch sản xuất tập trung, thời điểm này nông dân và các đơn vị chuyên môn của địa phương đang tích cực kiểm tra đồng ruộng, theo dõi tình hình sâu bệnh phát sinh để có biện pháp phòng trừ kịp thời, theo phương châm “4 đúng”, chủ động thu hoạch sớm để giải phóng đất, gieo trồng cây vụ đông…

T.Bảo

Authors