*Kinh tế tiếp tục tăng trưởng.

 * Công tác quy hoạch, phát triển đô thị có những chuyển biến tích cực- Hiệu quả quản lý đất đai, xây dựng được nâng cao hơn…

 * Công tác an sinh xã hội được bảo đảm…Đời sống nhân dân được nâng cao.

 * Công tác lãnh đạo, diều hành của UBND Quận tiếp tục được đổi mới…

  *Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm…có nhiều chuyển biết rất đáng ghi nhận.

         Có thể khẳng định năm 2018 là một năm nhiều tin vui lớn với Q.Hà Đông, nhờ những nỗ lực vượt khó và đồng bộ trong mọi hoạt động, dưới sự chỉ đạo sát sao và tinh thần trách nhiệm cao của Lãnh đạo các cấp trên địa bàn Quận.

Với kết quả, Hà Đông đã chủ động khắc phục khó khăn để bảo đảm tốc độ tăng trưởng, thông qua những chỉ số thuyết phục: Tăng tổng giá trị sản xuất (SX) của một số ngành, ước đạt 15,77% (so với 2017). Trong đó ngành dịch vụ tăng 16,65%, ngành công nghiệp-xây dựng tăng 15,11%…Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực và bền vững…Dây là minh chứng thuyết phục cho đánh giá: Q. Hà Đông đã thật sự khởi sắc, sau một năm vượt khó bền bỉ và kết quả này là rất đáng ghi nhận, biểu dương.

Quận Hà Đông phát triển nhanh kinh tế và đô thị

Một nỗ lực khác rất đáng ghi nhận, trong  một công tác, lĩnh vực rất quan trọng và nhạy cảm, với mọi đô thị, nhất là những đô thị đang trên đà phát triển mạnh mẽ-như Q. Hà Đông là: Công tác quy hoạch, phát triển đô thị…Thì công tác này đã được Lãnh đạo Quận rất chú trọng nên được đẩy mạnh, triển khai đồng bộ có những chuyển biến tích cực. Đặc biệt, hiệu quả quản lý đất đai, xây dựng. Song song là chất lượng môi trường, thu hút đầu tư cũng từng bước được nâng cao.

Thực tế đã chứng minh, Hà Đông là một trong những Quận nổi trội của Hà Nội, có tốc độ các công trình bảo đảm tiến độ và chất lượng, trong xây dựng dân dụng (XD DD), hạ tầng (HT) kỹ thật, HT các khu đất đấu giá, dịch vụ…các công trình cấp bách phục vụ cho mục tiêu nhân văn là nâng cao chất lượng sống của nhân dân, trên địa bàn Quận, rất đáng ghi nhận…Và công tác quan trọng hàng đầu trong XD cơ bản là đấu thầu, giám sát đầu tư, quyết toán vốn đầu tư, cấp mã số dự án đầu tư với các Sở hữu trách như Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Tài chính cũng được Hà Đông chú trọng thực hiện tích cực…Nhờ những đổi mới tích cực và đồng bộ mọi mặt – Nên thu hút đầu tư của Quận đã đạt được những kết quả tích cực: Năm 2018, toàn Quận có 37 dự án được HUBD Tp. Hà Nội cấp phép, với tổng vốn đầu tư là 3.302 tỷ 867 triệu đồng. Trong đó 13 dự án (DA) là cấp Giấy chứng nhận lần đầu, 24 DA cấp GCN thay đổi…

Lụa Hà Đông luôn hấp dẫn du khách quốc tế

Công tác quản lý đô thị (QL ĐT) cũng được Lãnh đạo Quận Hà Đông chỉ đạo quyết liệt. Để thực hiện hiệu quả Chương trình (CT) 04-CTr/QU của Quận ủy về “Nâng cao hiệu quả công tác quản lý đô thị và quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn Q. Hà Đông, giai đoạn 2016-2020”, Nghị quyết chuyên đề số 04/-NQ/QU về “Tăng cường Lãnh đạo công tác quản lý trật tự XD trên địa bàn Quận giai đoạn 2017-2020 và những năm tiếp theo”- UBND Quận đã ban hành 02 kế hoạch (số 43/KH-UBND và số 78/KH-UBND), về tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, bảo đảm trật tự công cộng ĐT, trật tự ATGT và vệ sinh môi trường trên địa bàn Quận, đôn đốc sát sao các phường tăng cường kiểm tra và xử lý các vi phạm hàng lang ATGT, nhất là trong các dịp lễ tết…

Công tác quản lý đất đai, cấp GCN quyền sử dụng đất nông ngiệp tại phường Kiến Hưng và kế hoạch sử dụng đất cũng được lãnh đạo Quận chú trọng…Tương tự là sự quan tâm, đôn đốc trong công tác đấu giá QSD đất và công tác giải phóng mặt bằng.

Quận Hà Đông cũng là một trong những Quận có nhiều sáng tạo trong hoạt động hưởng ứng CT công tác bảo vệ môi trường…

Đặc biệt- Công tác an sinh xã hội, các mặt văn hóa-giáo dục cũng được Hà Đông giữ vững và phát triển…Nhờ những nỗ lực tích cực trong các giải pháp đồng bộ được triển khai, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, góp phần quan trọng tăng them, niềm tin của nhân dân vào chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước, Tp. Hà Nội…

Các công tác khác như: Lãnh đạo, điều hành; cải cách hành chính; XD chính quyền. Phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí cũng được chú trọng nên cũng tạo được những chuyển biến tích cực rất đáng ghi nhận.

Được biết- Để đạt được các kết quả cao hơn trong năm 2019- Quận Hà Đông đã chủ động đề ra các mục tiêu chủ yếu trong phát triển kinh tế-xã hội, ngay từ tháng đầu năm: Phấn đấu giá trị SXCN khu vực ngoài Nhà nước  đạt 25.501 tỷ đồng, giá trị SXNN phấn đấu đạt 152,3 triệu đồng, giá trị xuất khẩu phấn đấu đạt 107,5 triệu đô la, phấn đấu tỷ lệ cấp GCN QSD đất đạt 99,1% số hộ sử dụng đất (cấp lần đầu)…Đồng thời, Quận cũng chủ động xác định thuận lợi cũng như khó khăn, các giải pháp để về đích năm 2019 như mục tiêu đề ra.

Thanh Bình- Hương Loan

Authors