TBMK – Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế- xã hội…, những năm qua huyện Đan Phượng (Hà Nội) luôn chú trọng xây dựng kế hoạch CCHC nhằm tiếp tục xây dựng nền hành chính của huyện thật sự dân chủ, trong sạch và chuyên nghiệp.


Trong chỉ đạo và triển khai thực hiện, huyện Đan Phượng luôn bám sát các nội dung, chương trình, kế hoạch CCHC của Thủ tướng Chính Phủ và của UBND Tp.Hà Nội, qua đó đã tạo điều kiện cho các đơn vị, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CCHC với các nội dung trọng tâm, trọng điểm.

Nhờ đó, công tác CCHC trên địa bàn huyện từng bước được triển khai đồng bộ và hiệu quả: cơ chế một cửa liên thông được duy trì thực hiện tốt; các thủ tục hành chính, quy trình giải quyết công việc, mức phí, lệ phí được niêm yết công khai, minh bạch, đơn giản, tạo điều kiện thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp khi đến giao dịch.

thời báo mêkong
Đoàn công tác Thành phố Hà Nội giám sát cải cách hành chính ở huyện Đan Phượng

Một trong những đổi thay lớn đó là thái độ làm việc của cán bộ, công chức đã được cải thiện tích cực, năng lực tiếp công dân được nâng cao. UBND huyện đã rà soát, bổ sung quy chế làm việc, nội quy cơ quan, thực hiện nghiêm việc không sử dụng rượu, bia trong giờ làm việc.

Cùng với đó, việc bảo đảm thời gian và nền nếp làm việc được bộ phận “một cửa” ở các xã, thị trấn thực hiện một cách nghiêm túc. Cuối tháng có bảng đánh giá, chấm điểm xếp loại cho các xã, thị trấn tự chấm, sau đó UBND huyện sẽ đánh giá kết quả cuối cùng.

Đây là căn cứ chấm điểm thi đua cho các xã, nhằm phát huy tối đa mức độ hài lòng của người dân đến giao dịch thủ tục hành chính. Việc tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông đã được quan tâm thực hiện và có nhiều chuyển biến tích cực, số hồ sơ tồn đọng, hồ sơ quá hạn giảm; các hiện tượng gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong việc giải quyết các thủ tục hành chính các cấp đã được khắc phục góp phần giảm thiểu chi phí, thời gian, công sức của nhân dân trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính tại địa phương…

Điểm nổi bật nữa trong công tác CCHC ở huyện Đan Phượng đó chính là đã xây dựng được Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức đối với các phòng chuyên môn và các đơn vị sự nghiệp cho giai đoạn 2011-2020. Đây chính là căn cứ để giao chỉ tiêu biên chế, nâng ngạch, tuyển dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu công việc.

Hàng năm, trên cơ sở biên chế được UBND thành phố giao, UBND huyện tiến hành phân bổ biên chế đến từng cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp bảo đảm đáp ứng thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức nhằm phát hiện kịp thời những tồn tại, thiếu sót ngay từ đơn vị cơ sở. Nhờ đó, về cơ bản huyện Đan Phượng đã quản lý, sử dụng biên chế bảo đảm tỷ lệ giữa biên chế giao và biên chế thực hiện.

Nhằm đẩy mạnh công tác CCHC, giải pháp mà huyện Đan Phượng đặt ra là: Tiếp tục đổi mới quy trình, hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của huyện, bảo đảm sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp khi ban hành văn bản.

Trong thời gian tới, cùng với việc đẩy mạnh cải cách TTHC, huyện Đan Phượng tăng cường kiểm tra, kiểm soát quy trình giải quyết TTHC tại các cơ quan, địa phương; nhất là công tác rà soát TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Đồng thời, tiếp tục thực hiện các giải pháp đột phá để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có chất lượng tốt, đáp ứng nhu cầu công việc, góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

                                                                                                   Văn Nhất

Authors