TBMK – Trong xây dựng nông thôn mới, công tác quy hoạch xây dựng (QHXD) là công việc mang tính tiền đề, có tầm quan trọng trước mắt cũng như lâu dài. Bởi đây là nội dung giúp hoạch định phát triển những không gian trên từng địa bàn các xã một cách toàn diện.


Xác định rõ vai trò hàng đầu của tiêu chí số 1 này (trong bộ 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới), tỉnh đã đặc biệt quan tâm thực hiện và toàn tỉnh đã có 152/152 xã đã QHXD nông thôn mới.

Diện mạo mới của Thị trấn Ea Drăng (huyện Ea H’leo) – Trung tâm tiểu vùng phía Bắc của tỉnh Đắk Lắk.

UBND các xã đã kịp thời công bố, công khai các nội dung đồ án QHXD nông thôn mới và Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch được duyệt…Tuy nhiên, nhìn chung chất lượng các đồ án QHXD xã nông thôn mới chỉ đáp ứng được yêu cầu là làm cơ sở cho việc xây dựng các Đề án xây dựng nông thôn mới cấp xã trong giai đoạn trước mắt, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển lâu dài. Từ đó, phải làm sao để công tác QHXD nông thôn mới thể hiện tầm nhìn, mang tính ổn định hơn.

PV

Authors