(TBMK) – 6 tháng đầu năm 2019, thu ngân sách nội địa toàn ngành đạt 7.585.7 tỷ đồng…

Cục thuế tỉnh Hải Dương

6 tháng đầu năm 2019, Cục thuế tỉnh Hải Dương đã triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thu, kiểm kê rà soát đăng ký mã số thuế. Nhờ đó kết quả thu ngân sách nội địa 6 tháng đầu năm 2019 toàn ngành đạt 7.585.7 tỷ đồng, bằng 63% so với dự toán trung ương, tỉnh giao, tăng 23% so với cùng kỳ.

Trong 6 tháng cuối năm 2019, Cục Thuế tỉnh Hải Dương tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp thu thuế nhằm khai thác tối đa nguồn thu phát sinh; thực hiện quyết liệt các giải pháp cưỡng chế nợ thuế đối với doanh nghiệp nợ đọng lớn, chủ động phối hợp với các ban ngành, địa phương trong công tác thu nợ thuế, tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách.

Authors