(TBMK) – Doanh thu sản xuất than của Công ty CP Than Hà Lầm 6 tháng đầu năm đạt hơn 1.570 tỷ đồng, đạt 52,4% kế hoạch năm…

Công ty CP Than Hà Lầm

6 tháng đầu năm, Công ty CP Than Hà Lầm đã khai thác được hơn 1,76 triệu tấn than, đạt 54,2% kế hoạch năm, trong đó than lò chợ cơ giới hóa hơn 863.000 tấn, bằng 48% kế hoạch năm; than tiêu thụ được hơn 1,55 triệu tấn, đạt 52%. Doanh thu sản xuất than của công ty đạt hơn 1.570 tỷ đồng, đạt 52,4% kế hoạch năm. Tiền lương bình quân của người lao động trong công ty đạt 13,7 triệu đồng/ người/ tháng.

Bước vào quý III/2019, Công ty CP Than Hà Lầm phấn đấu khai thác hơn 700.000 tấn than nguyên khai; đào hơn 3.100m lò cơ bản sản xuất, tiêu thụ hơn 873.000 tấn; doanh thu sản xuất than 757 tỷ đồng.

Authors