(TBMK) – Từ đầu năm đến nay, tỉnh Cao Bằng đã trồng mới được 622,6 ha rừng, đạt 96% kế hoạch. Trong đó, 594,1 ha rừng sản xuất, 28,5 ha rừng thay thế.


thời báo mêkong

Chi cục Kiểm lâm đã thực hiện hợp đồng khoán bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng với 125 xã, thị trấn thuộc các huyện trọng điểm có nguy cơ cháy rừng trên địa bàn tỉnh. Tỉnh có 5 dự án bảo vệ, phát triển rừng của 5 huyện đã trồng đạt 100% kế hoạch, gồm: Bảo Lâm, Trà Lĩnh, Bảo Lạc, Trùng Khánh, Phja Oắc – Phja Đén.

Ly Sơn 

Authors