(TBMK) – Mới đây, UBND tỉnh các tỉnh Nam Định và Bắc Giang vừa được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chuyển mục đích sử dụng hơn 200 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện dự án. Còn tỉnh Bắc Ninh xin chuyển mục đích sử dụng gần 81 ha đất đ thực hiện dự án BT.

Cụ thể, UBND tỉnh Nam Định chuyển mục đích sử dụng 44,35 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp, và UBND tỉnh Bắc Giang quyết định chuyển mục đích sử dụng 157,2 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.

Theo chủ trương, Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Nam Định, Bắc Giang chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng mục đích của pháp luật về đất đai, Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ và ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường; đồng thời giao Bộ Tài nguyên và Môi trường theo dõi và hướng dẫn thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định.

Vừa qua, UBND tỉnh Bắc Ninh đã có công văn đề nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích sử dụng 80,82 ha đất trồng lúa để thực hiện 3 dự án, trong đó có 2 tuyến đường BT và 1 khu đô thị đối ứng tuyến đường BT.

Thời báo mêkong
Bắc Ninh muốn chuyển hơn 80 ha diện tích đất trồng lúa để làm dự án

Cụ thể, khu đất dự kiến thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Trịnh Xá – Đa Hội (theo hình thức BT) có quy mô diện tích 27,24 ha, trong đó sử dụng vào 19,1 ha đất trồng lúa tại thị xã Từ Sơn; khu đất dự kiến thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường dọc kênh B2 theo hình thức BT có quy mô diện tích 97,07 ha, trong đó sử dụng vào 36,03 ha đất trồng lúa.

Cả hai dự án trên đều được phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng từ năm 2009. Khu đất dự kiến thực hiện đầu tư xây dựng khu đô thị và dịch vụ Bắc Phù Khê, xã Phù Khê (đối ứng tuyến đường dọc kênh B2) có quy mô diện tích 28,54 ha, trong đó sử dụng 25,69 ha đất trồng lúa. Dự án được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đồng ý cho phép khảo sát địa điểm từ năm 2010.

MC

Authors