(TBMK) – Theo đề nghị của Bộ KH&ĐT, Bộ Xây dựng vừa cho ý kiến vào việc xây dựng Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ Việt Nam giai đoạn 2020 – 2030, tầm nhìn đến 2050.

Theo Bộ Xây dựng thì Quyết định số 175/QĐ-TTg ngày 27/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam đến năm 2020, Bộ Xây dựng không được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ trong chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam đến năm 2020.

Tại Quyết định số 888/QĐ-TTg ngày 29/06/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam đến năm 2020, Bộ Xây dựng đã hoàn thành các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó bao gồm: Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Nhà ở số 65/2014/QH13; Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở…

Về việc đánh giá và định hướng phát triển hệ thống dịnh vụ xã hội đô thị, ngày 1/12/2015, Bộ Xây dựng đã có Tờ trình số 67/TTr-BXD về việc phê duyệt Báo cáo “Đánh giá và định hướng phát triển hệ thống dịch vụ xã hội đô thị giai đoạn đến năm 2020” kèm Hồ sơ gửi Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở đó, ngày 02/8/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 24/CT-TTg về việc tăng cường phát triển hệ thống dịch vụ xã hội đô thị đảm bảo đảm an sinh xã hội.

Cảng biển trong chiến lược phát triển dịch vụ Việt Nam

Góp ý chung về Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ Việt nam giai đoạn 2020 – 2030, tầm nhìn đến 2050, Bộ Xây dựng đề xuất bổ sung một số nội dung về chiến lược phát triển dịch vụ trong lĩnh vực xây dựng bao gồm:

Định hướng phát triển lĩnh vực dịch vụ tư vấn xây dựng: Tạo bước phát triển đột phá trong lĩnh vực tư vấn xây dựng từ quan điểm, cách làm, mô hình phát triển, trình độ quản lý, khả năng ứng dụng khoa học công nghệ, sự hiểu biết về môi trường pháp lý; đảm bảo sự cạnh tranh bình đẳng, công bằng và minh bạch giữa các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn, kể cả tư vấn trong nước và tư vấn nước ngoài;

Đổi mới tư duy và nâng cao chất lượng tư vấn quy hoạch xây dựng. Đồ án quy hoạch phải có tầm nhìn dài hạn, có tính toán các nguồn lực thực hiện, để quy hoạch phải thực sự đi trước một bước và có tính khả thi cao, làm cơ sở cho việc kế hoạch hóa đầu tư và quản lý thực hiện các dự án đầu tư xây dựng; Hình thành đội ngũ chuyên gia tư vấn giỏi, có đủ năng lực thiết kế, giám sát, quản lý dự án đối với các công trình dân dụng cao trên 40 tầng, công trình công cộng, công trình hạ tầng quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp; tham gia vào lĩnh vực tư vấn điện hạt nhân, năng lượng tái tạo; tham gia tổng thầu EPC các dự án giao thông, năng lượng điện, thủy lợi, công trình công nghiệp khác.

Phát triển mô hình tổ chức tư vấn quản lý dự án chuyên nghiệp, có năng lực quản lý tổng hợp về dự án bao gồm cả kinh tế, kỹ thuật, môi trường, xã hội, thị trường và pháp luật liên quan đến đầu tư xây dựng; Áp dụng và làm chủ các phần mềm, thiết bị công nghệ và kỹ thuật tiên tiến hiện đại trong khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, quản lý xây dựng và kinh tế xây dựng, thí nghiệm và kiểm định chất lượng công trình xây dựng.

Bổ sung lĩnh vực dịch vụ công ích đô thị bao gồm cấp, thoát nước, xử lý nước thải, chất thải rắn, công viên, cây xanh, ánh sáng và nghĩa trang. Đây là tiền đề cho việc thực hiện mục tiêu về tăng cường phát triển hệ thống dịch vụ xã hội đô thị bảo đảm an sinh xã hội theo Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 02/8/2016.

Nghiên cứu, rà soát, sửa đổi các quy định về các ngành dịch vụ trong lĩnh vực xây dựng đảm bảo thực hiện đầy đủ, kịp thời các cam kết quốc tế của Việt Nam với thế giới trong quá trình hội nhập. Các dịch vụ liên quan đến ngành xây dựng theo danh mục phân loại các chuyên ngành dịch vụ CPC bao gồm: Dịch vụ kiến trúc (CPC – 8671); Dịch vụ tư vấn kỹ thuật xây dựng (CPC – 8672); Dịch vụ tư vấn kỹ thuật xây dựng đồng bộ (CPC – 8673); Dịch vụ quy hoạch và kiến trúc cảnh quan đô thị (CPC – 8674); Dịch vụ Xây dựng (CPC – 510); Các dịch vụ về bất động sản (CPC – 82); Các dịch vụ hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0: Đẩy mạnh áp dụng Chính phủ điện tử trong công tác quản lý nhà nước; triển khai hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4 trong các lĩnh vực: cấp giấy phép xây dựng; cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, chứng chỉ hành nghề xây dựng, chứng chỉ môi giới BĐS; đăng ký và công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; Triển khai áp dụng mô hình thông tin công trình BIM, tiến tới mô hình thiết kế xây dựng ảo (Virtual Design and Construction) nhằm nâng cao hiệu quả, đảm bảo tính xuyên suốt trong tất cả các giai đoạn đầu tư xây dựng từ thiết kế ý tưởng, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, quản lý quá trình thi công xây dựng, vận hành và bảo trì công trình.

Tuyết Hạnh

Authors