(TBMK) - Cách đây 94 năm, tờ báo Thanh niên do Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã sáng lập xuất bản số đầu tiên vào ngày 21/6/1925, đánh dấu sự ra đời của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam. Từ đó đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng - Báo chí Cách mạng Việt Nam luôn là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò quan trọng trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, không ngừng trưởng thành vững mạnh về mọi mặt, đóng góp to lớn vào sự nghiệp Cách mạng của Đảng, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

*Đấu tranh chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Trong suốt 94 năm qua, Đảng ta luôn luôn khẳng định báo chí là lĩnh vực đặc biệt quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng, nhất là trong những giai đoạn có ý nghĩa bước ngoặt của Cách mạng. Trong sự nghiệp đổi mới đất nước, Báo chí Cách mạng Việt Nam đã có nhiều đổi mới và vươn lên mạnh mẽ; Tích cực tuyên truyền Tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước; Phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân; Phát hiện, cổ vũ nhân tố mới, điển hình tiên tiến, thành quả của công cuộc đổi mới; Tham gia tích cực vào cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; đấu tranh với thông tin, quan điểm sai trái, chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; góp phần thắt chặt tình hữu nghị, sự hợp tác nhiều mặt của đất nước ta với bạn bè quốc tế.

Chúng ta đã và đang triển khai, thực hiện nghiêm túc, bài bản hơn Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các Nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới hệ thống chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, phát huy đến đỉnh cao sự kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) xác định: Vấn đề “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ hiện nay, là vấn đề hệ trọng, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là một trong sáu nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XII của Đảng. Phát biểu ý kiến bế mạc Hội nghị T.Ư 4 khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Từ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp Cách mạng của Đảng và dân tộc”.

Cuộc đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là “cuộc chiến” lâu dài, do vậy, cần phải có các giải pháp đồng bộ, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cần sự vào cuộc quyết liệt, thường xuyên, bền bỉ của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng. Trong đó cần phát huy tốt vai trò của các cơ quan báo chí trong việc cung cấp thông tin chính thống chính xác, tin cậy, định hướng tốt dư luận xã hội; đồng thời chủ động nhận diện, phê phán, phản bác, làm thất bại các quan điểm sai trái, thù địch. Bên cạnh việc chăm lo xây dựng nền tảng đạo đức, văn hóa xã hội lành mạnh, điều quan trọng nhất là phải chú trọng giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao sức tự đề kháng, tự miễn dịch trước thông tin xấu, độc cho mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Nhận rõ vai trò của báo chí, Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, trong phần “Nhóm giải pháp về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng”, đã nhấn mạnh: “Chấn chỉnh hoạt động thông tin, tuyên truyền; quản lý có hiệu quả hoạt động báo chí theo đúng định hướng của Đảng và Nhà nước. Chú trọng làm tốt hơn việc nêu gương những Người tốt, việc tốt; lấy nhân tố tích cực để đẩy lùi tiêu cực; đồng thời phê phán, đấu tranh với những biểu hiện sa sút về tư tưởng chính trị, vô trách nhiệm, vụ lợi cá nhân, vi phạm những chuẩn mực đạo đức, lối sống…”.

Đấu tranh phòng, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là công việc phức tạp, đòi hỏi sự kiên trì và khoa học, sáng tạo, linh hoạt… Trong tình hình, bối cảnh hiện nay, Báo chí cần đặc biệt chú trọng đến việc kết hợp với các hình thức truyền thông mới trong thông tin, tuyên truyền. Do đó, các cơ quan báo chí cần luôn chú ý rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ của mình, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người làm báo được học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị. Đặc biệt, cần không ngừng đấu tranh ngăn chặn các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngay trong nội bộ cơ quan báo chí, trong lực lượng người làm báo.

*Tạo động lực tinh thần cho quần chúng nhân dân

Báo chí Cách mạng là công cụ sắc bén góp phần quan trọng bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chế độ, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân và phát triển kinh tế – xã hội. Những năm qua, Báo chí nước nhà đã thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đưa tin đầy đủ, kịp thời về tình hình trong nước và quốc tế; phản ánh mọi mặt đời sống xã hội; phát huy những giá trị tốt đẹp, nhân tố mới, mô hình hiệu quả, cách làm hay; biểu dương gương người tốt, việc tốt; phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái, tiêu cực; góp phần tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; bảo vệ chủ quyền quốc gia, tuyên truyền đối ngoại; đấu tranh và phê phán những biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống. Qua đó cùng tạo sự đồng thuận để xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.

Đồng hành cùng với sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Báo chí Cách mạng Việt Nam đã, đang vượt qua nhiều khó khăn, thách thức và không ngừng vươn lên, ngày càng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng; là cầu nối hiệu quả giữa Đảng, Chính phủ với nhân dân, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Báo chí Cách mạng thực sự là lực lượng hùng hậu trên mặt trận thông tin truyền thông, là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng – văn hóa của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta…

Đất nước ta đang bước vào giai đoạn mới của quá trình phát triển với những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Khoa học công nghệ phát triển nhanh trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 và sự bùng nổ của công nghệ thông tin, truyền thông, đặt ra những yêu cầu mới đối với lĩnh vực báo chí. Tình hình quốc tế và khu vực có những diễn biến phức tạp và khó lường. Trong nước, nền kinh tế nước ta tiếp tục xu hướng phát triển thuận lợi nhưng còn nhiều khó khăn, thách thức. Bối cảnh quốc tế và trong nước đòi hỏi Báo chí Cách mạng và đội ngũ nhà báo, người làm báo phải tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nỗ lực phát huy hơn nữa vai trò, vị thế của báo chí trong việc đưa tin, định hướng dư luận, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa trong tình hình mới.

Tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và những thành tựu đạt được, nền Báo chí Cách mạng nước ta cần tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị với trọng tâm là thông tin tuyên truyền phục vụ sự nghiệp Cách mạng của Đảng, sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước; Phát huy vai trò lực lượng nòng cốt trong đấu tranh chống lại các thế lực thù địch; tích cực đấu tranh bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc; Tuyên truyền đến nhân dân các vấn đề thời sự, bảo đảm đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Góp ý, phản biện cái sai, cái chưa đúng, trên tinh thần xây dựng, có trách nhiệm, đúng chức năng, nhiệm vụ; Chú trọng tuyên truyền về mặt tốt, mặt tích cực; gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, nhân rộng các phong trào Thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh, để lan tỏa những giá trị tốt đẹp, tạo niềm tin, sự phấn khởi, lạc quan trong xã hội, tạo động lực tinh thần thúc đẩy công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước ngày càng tốt đẹp hơn…

Đồng thời, lãnh đạo các cơ quan báo chí cần và phải nâng cao vai trò quản lý, thường xuyên quan tâm đến việc đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ nhà báo, người làm báo, có phẩm chất chính trị vững vàng, có đạo đức nghề nghiệp trong sáng, có trách nhiệm xã hội và ý thức công dân và vững vàng về chuyên môn. Mỗi nhà báo phải thể hiện đúng phẩm chất như Bác Hồ đã dạy: “Ngòi bút của các bạn cũng là những vũ khí sắc bén trong sự nghiệp phò chính, trừ tà”. Trước xu hướng thông tin trên mạng ngày càng nhiều, có cả những thông tin tốt và thông tin xấu, từng cơ quan báo chí và mỗi nhà báo cần đề cao trách nhiệm, chọn lọc thông tin, kiểm định tính xác thực; làm tốt chức năng định hướng dư luận xã hội, hướng người dân vào những giá trị chân, thiện, mỹ, xây dựng môi trường thông tin lành mạnh – Nhằm tiếp tục góp phần hiệu quả hơn vào sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước ta, thời đổi mới.

Authors