(TBMK) - 7 tháng đầu năm 2019, tỉnh Bắc Giang đã tích cực triển khai và đẩy nhanh việc cứng hóa giao thông nông thôn góp phần thúc đẩy việc giao thương, sản suất hàng hóa giữa các địa phương trong tỉnh.

Thực hiện cứng hóa đường giao thông tại huyện Sơn Động

Đến nay toàn tỉnh đã thực hiện cứng hóa, cạp mở rộng được 1.306,76/1.290,96 km, đạt 101,22% kế hoạch, với khối lượng xi măng thực hiện 322.544 tấn, so với kế hoạch xi măng được hỗ trợ năm 2019 kết quả thực hiện của các huyện đạt 108,40%.

Kinh phí thực hiện cứng hóa, cạp mở rộng các tuyến đường năm 2019 từ đầu năm đến nay của các huyện ước khoảng hơn 1.000 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ gần 370 tỷ đồng để mua xi măng và hỗ trợ thêm thôn, xã đặc biệt khó khăn; ngân sách huyện, xã hỗ trợ hơn 223 tỷ đồng để vận chuyển xi măng và hỗ trợ mua vật liệu; kinh phí do nhân dân đóng góp gần 450 tỷ đồng.

Authors