(TBMK) - UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội lĩnh vực bảo hiểm xã hội (BHXH) qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Tuyên truyền, vận động, khuyến khích người nhận các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân

Theo đó, UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu BHXH tỉnh khẩn trương xây dựng lộ trình, kế hoạch thực hiện hàng năm và các giải pháp nhằm vận động, khuyến khích phát triển người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp (TCTN) qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Phấn đấu đến năm 2020 đạt 20%, năm 2021 đạt 50% số người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, mai táng phí, tử tuất ở khu vực đô thị sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Chủ trì phối hợp với các cơ quan truyền thông và ngành, đơn vị liên quan tuyên truyền, vận động, khuyến khích phát triển người nhận các chế độ BHXH, TCTN qua tài khoản cá nhân.

Thực hiện các giải pháp tuyên truyền, vận động, khuyến khích các đơn vị sử dụng lao động thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe, tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp, BHXH một lần cho người lao động qua tài khoản cá nhân của người lao động.

Ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử và sử dụng chữ ký số trong việc trao đổi, chia sẻ thông tin giữa cơ quan BHXH với ngân hàng, bưu điện; phối hợp với các ngân hàng, đơn vị cung ứng dịch vụ thanh toán công hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi, có cơ chế ưu đãi nhằm khuyến khích người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, TCTN nhận tiền qua tài khoản cá nhân.

Đồng thời, UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người hưởng nhận chế độ TCTN qua tài khoản cá nhân (thẻ ATM).

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Giang phối hợp với BHXH tỉnh, Bưu điện tỉnh, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh triển khai hỗ trợ mở tài khoản, thẻ ATM cho người nhận lương hưu và trợ cấp BHXH, TCTN.

Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh phối hợp với cơ quan BHXH thanh toán các chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe, tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp, BHXH một lần cho người lao động qua tài khoản cá nhân của người lao động.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo tuyên truyền, vận động, khuyến khích người lao động, người thụ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, TCTN ở địa phương nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Phối hợp với cơ quan BHXH thanh toán các chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, BHXH một lần cho người lao động qua tài khoản cá nhân của người lao động.

Authors