Mới đây, tỉnh Bắc Giang đã có thêm 5 xã: Hương Sơn, Thái Đào, Dương Đức (thuộc huyện Lạng Giang), xã Ngọc Vân (Tân Yên) và xã Bố Hạ (Yên Thế) được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM). Cùng với xã Nhã Nam, từ đầu năm 2019 đến nay toàn tỉnh đã có 6/25 xã đăng ký về đích NTM.

Sau 10 năm toàn tỉnh Bắc Giang đã có 95 xã được công nhận đạt chuẩn NTM và 1 huyện đạt chuẩn NTM.

Authors